Bergenhus, Rakkestad kommune

Rakkestad kommune har et sterkt fokus på sentrumsutvikling, og ser arbeidene med områdeplanene for Sentrum og Bergenhus som sentrale for å oppnå forutsigbarhet for kommunen som forvaltningsorgan, innbyggerne, eiendomsutviklere og offentlige myndigheter. Områdeplanene skal være et verktøy for å oppnå et funksjonelt og vakkert sentrumsområde, der mennesker trives, og der det er attraktivt å drive handel og næring.

Konkrete mål har vært å forbedre trafikksikkerheten for myke trafikkanter i og rundt Bergenhuskrysset, samt begrense tungtrafikken i Storgata. Fremkommelighet og parkering for videre utvikling av næring og handel i sentrum er ivaretatt.

Detaljhandel søkes i størst mulig grad etablert i tilknytning til Rakkestad sentrum, i området fra jernbaneovergangen til Skolegata/ Ringgata.

Ved Bergenhusområdet ligger barneskole, barnehager og idrettsanlegg, slik at skoleveg og trafikksikkerhet har vært et sentralt tema som er lagt til grunn for utforming og løsninger.

Bergenhus et trafikkalt knutepunkt i regional sammenheng. Samarbeid med fylkesmyndighetene/ fagmyndighet har vært sentralt for å finne en god, robust og langsiktig løsning. Oversiktlighet, estetikk, arealforbruk og hensyn til eksisterende bebyggelse, fremkommelighet, trafikksikkerhet, samt lav hastighet og god løsning for myke trafikkanter og kollektivtrafikken er viktige vurderingskriterier.

For kommunen er det viktig med en løsning som gjør det enkelt og naturlig å komme inn til Sentrum.