Nøkleby Skole

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for oppføring av ny flerbrukshall ved Nøkleby skole. Ulike lokaliseringsalternativer rundt skolen ble vurdert forut for planarbeidene. Området var allerede regulert, men kommunen ønsket en oppdatert plan etter ny plan- og bygningslov. Videre var det behov for en forbedring av parkerings- og adkomstforholdene, samt å tilpasse grad av utnytting.

Skolen (både lærere og elever) og brukere av hallen for øvrig har vært aktivt med og påvirket planprosess og planens utforming. Nødvendige utredninger og undersøkelser er også gjennomført i prosessen. Det er i prosessen ikke avdekket forhold som skulle tilsi at hallen ikke bør eller kan oppføres. Ny hall anses som en berikelse for lokalsamfunnet.