Tista Senter

Tista Senter

Reguleringen er igangsatt av Fredriksten Eiendomsutvikling AS etter ønske fra Halden kommune.  Et større reguleringsarbeid pågikk på 1990-tallet i forbindelse med utbyggingen av Tista Senter. Det er noe uklart hva som skjedde ved sluttbehandlingen i denne forbindelse, men planen ble ikke endelig juridisk gjeldende. Imidlertid ble planforslaget fulgt i praksis, og lagt til grunn som om det skulle vært gjeldende; Kjøpesenter, vegsystem, parker, parkeringsområder, kaifront etc ble utbygget i tråd med ugyldig plan.

Hovedtrekkene i den gamle ikke juridisk bindende planen er lagt til grunn for det nye planforslaget, og dette er oppdatert i tråd med innføring av ny Plan- og bygningslov. I tillegg er det foretatt noen mindre tilpasninger i forhold til hva som faktisk er bygget, samt ønske om tilbygg til senteret.

Et annet vesentlig moment er også at ny rundkjøring og tilsluttende vegsystem i bunnen av Stadion-bakken er innlagt i planen slik det nylig ble bygget av kommunen.

Med denne reguleringen vil kommunen dermed få rettet opp i tidligere feil og mangler, og Fredriksten Eiendomsutvikling AS vil få et juridisk gjeldende og korrekt grunnlag for sin virksomhet.

Planforslaget er utarbeidet av Halden Arkitektkontor AS.

Planarbeidet ble varslet igangsatt (av SG Arkitekter) den 04.07.09 ved kunngjøring i lokalavisen og brev til relevante instanser, naboer o.a. den 06.07.09.

Halden kommune har fastsatt at planen skal utarbeides som detaljregulering etter Plan- og bygningslovens (PBL) § 12-3. Planen fremmes etter PBL § 12-11.