Tjenester

Kontorbilde

Vi jobber 3 på arkitektkontoret: Erlend Eng Kristiansen, daglig leder og seniorarkitekt, Øyvind Bakken Kristiansen, arkitekt og visualiseringsansvarlig, og Åse Bakken Kristiansen, ansvarlig for drift, økonomi og prosjekt-bistand.

Vi benytter nyeste versjon ArchiCad, samt MicroStation, TwinMotion, og hele Adobe-pakken.

 

BOLIGER

 • Eneboliger
 • Leiligheter
 • Trygde-/ omsorgsboliger
 • Ungdomsboliger
 • Hybler
 • Byboliger
 • Borettslag
 • Garasjer og boder
 • Verandaer og terrasser
 • Tilbygg og påbygg
 • Restaurering og tilbakeføring
 • Regulering av boligfelt

Vi har gjennomført en rekke boligprosjekter. Vi kan være behjelpelige med alt fra rådgivning, tomtevurdering og plassering av bygning, til full byggemelding, oppfølging og arbeidstegninger. Vi har også gjennomført større bybolig-prosjekter, både i form av nye større prosjekt, og bruksendring av eksisterende større bygg til boligformål.

HYTTER

 • Tomtevurdering
 • Fradeling av tomt
 • Nye hytter
 • Ombygging/ tilbygg
 • Regulering av hyttefelt

Vi kan bistå med alt fra søknad om fradeling av tomt, til full byggemlding, oppfølging og byggetegninger.

NÆRINGSBYGG

 • Vurdering av utviklingsmuligheter for bygning/ eiendom
 • Vurdering av formål og bruksmuligheter i forhold til gjeldende planer, vedtekter, lover og forskrifter
 • Bruksendring
 • Dispensasjonssøknader
 • Omregulering
 • Ombygging, på- eller tilbygg
 • Nye bygg
 • Gjennomføring

Vi har gjennomført en rekke store ombygginger/ odernisering av næringsbygg. Vi bistår også med søknader til offentlige myndigheter i forbindelse med tillatelser og vurdering av bruksmuligheter. Vi har også bistått med gjenoppføring etter brann.

OFFENTLIGE BYGNINGER

Vi har tegnet skolebygg, barnehager og administrasjonsbygg.

 

REGULERINGSPLANER

 • Detaljplaner
 • Områdeplaner

Vi tar oss av hele planprosessen fra start til mål: En reguleringsprosess starter ofte med krav om regulering fra offentlig myndighet. Dette kan være fordi man ønsker å utvikle et nytt boligfelt eller hyttefelt, eller det kan være at bruk av bygning, anlegg eller eiendom forandrer seg så betydelig at dette utløser reguleringskrav.
Vi benytter moderne teknikker for å supplere kartgrunnlag som bakgrunn for utarbeidelse av planer. Der det mangler digitale kart, kan vi scanne kart på papir og digitalisere disse. Vi benytter også vertikalfoto/ flyfoto som bakgrunn (skaleres) og ortofoto der det finnes. Vi foretar også befaring med fotodokumentasjon.
Første fase består av kunngjøring om at reguleringsarbeider skal igangsettes. Det innrykkes avisannonse. Offentlige høringsinstanser og berørte parter tilskrives. Første fase oppsummeres med en gjennomgang av alle innkomne uttalelser, merknader og eventuelle varsler om innsigelser. Det avgjøres da om det er grunnlag for å starte opp selve reguleringsprosessen.
Andre fase er å utarbeide forslag til plankart, planbeskrivelse og reguleringsbestemmelser. Dette er den mest ressurskrevende fasen. Planprosessen omfatter i tillegg til tegne- og skrivearbeidet også kontakt/ møter med offentlige myndigheter, velforeninger, interesseorganisasjoner og berørte parter forøvrig. Fasen ender opp med et komplett planforslag som oversendes kommunen til behandling.
Tredje fase består i oppfølging av plansaken for fremleggelse til 1.gangsbehandling i kommunens faste planutvalg for utleggelse til offentlig ettersyn. Videre består fasen i å besvare spørsmål i høringsperioden, og å oppsummere alle høringsuttalelsene etter fristens utløp. Dette oversendes kommunen i forbindelse med videre behandling. Her kan også eventuelle revisjoner av planforslaget være påkrevet. Foreligger det innsigelse fra offentlig høringsinstans med slik myndighet, kan det også bli forhandlingsrunder for å få innsigelse fjernet.
Fjerde og siste fase er sluttbehandling. Planforslaget skal til 2.gangsbehandling i kommunens faste planutvalg, deretter i formannskap, og til slutt i kommunestyret. Etter vedtak skal dette kunngjøres, og planen er juridisk gjeldende.
Denne omfattende behandlingsprosedyren er fastlagt i plan- og bygningsloven, og gjelder både for private og offentlige planforslag. Prosessen tar i alt gjerne et års tid fra start til mål.
I tillegg til arkitekthonorar blir det også et kommunalt saksbehandlingsgebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om dette.

OFFENTLIG PLANLEGGING

Vi har hatt en rekke oppdrag for stat, fylke og kommuner. Dette har vært Statsbygg, Forsvarsbygg, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Østfold fylkeskommune, samt en rekke kommuner i Østfold. Vi har utarbeidet areal- og transportplaner, fylkesdelplaner, kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner, konsekvensutredninger og utredninger/ analyser.

 

KOMMUNIKASJONSRÅDGIVNING

Er du ikke helt sikker på hva du skal si? Eller til hvem? Eller i hvilken kanal? Karoline har erfaring som rådgiver og kan hjelpe deg å planlegge og gjennomføre helhetlige kommunikasjonstiltak.

Karoline er vant til å lede prosjekter med mange ulike aktører med helt forskjellige profesjoner. Karoline er utdannet tekstforfatter fra Westerdals og macdesigner fra IGM. Hun har jobbet som både journalist, tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiver.

Karoline kan  Photoshop, InDesign, Illustrator og archicad. Hun skal være deltakter i Halden Arkitektkontors prosjekter men har ikke tenkt til å begrense seg. Hun har både lyst og muligheten til å jobbe sammen med alle slags firmaer og folk.

KarolineKristiansen

Tekst

Karoline elsker å fortelle historier, og byr på tekstarbeid innenfor de aller fleste sjangre. Bortsett fra haiku. Da må du spørre noen andre. Men er det en informativ, salgsutløsende, redaksjonell eller litt mer skjønnlitterær tekst du er ute etter har du kommet riktig. Karoline kan levere innhold til trykksaker, nett, sosiale medier, pressemeldinger og annet.

Karoline kan også hjelpe deg med å forbedre din egen tekst. Har du en rapport, informasjon eller presentasjon du vil sørge for at når fram til publikum? Karoline har mye erfaring med å ”oversette” og spisse fagtekster, slik at det blir en litt mer engasjerende tekst alle kan forstå.

Design

Karoline kan både levere innholdet til trykksaken din, og selve trykksaken. Hvis du ønsker seg et prospekt, en brosjyre, plakat, en litt mer inspirerende rapport eller noe helt annet kan Karoline hjelpe deg med det.