VARSEL OM PLANARBEIDER

KUNNGJØRING AV VARSEL OM PLANARBEIDER

Detaljregulering Skjønhaugenga, Trøgstad kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Trøgstad kommune:

SKJØNHAUGENGA, planID: 20190001. Planområdet har et areal på ca 11 dekar, og omfatter gnr/bnr: 62/195 og parsell av 62/194. Planområdet er vist med stiplet linje og rød skravur på kartutsnittet.

Tiltakshaver er Skjønhaugenga AS. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av ny boligbebyggelse, i form av flermannsboliger og/ eller rekkehus. Eksisterende bebyggelse på eiendommen saneres.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning (oppstartsmøte 15.januar 2019).

Området er uregulert, og er i kommuneplanens arealdel (2018-2029) avsatt som kombinert bebyggelse og anlegg – jf kommuneplanbestemmelsenes § 5.1.8 a).

Varslingsdokumentet er også tilgjengelig på kommunens nettside: www.trogstad.no

Innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til:

Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden

innen 15. august 2019.