VARSEL OM PLANARBEIDER

KUNNGJØRING AV VARSEL OM PLANARBEIDER

Helhetlig detaljreguleringsplan for Aarbu hyttefelt, Aremark kommune og oppheving av 2 eldre reguleringsplaner for Aarbu hyttefelt I og II.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Aremark kommune: AARBU HYTTEFELT, planID: 202101.

I nylig vedtatt arealdel til kommuneplan for Aremark ble to nye utvidelsesområder (HN11) på til sammen 312 dekar lagt inn til eksisterende hyttefelt, under forutsetning av at også tidligere regulert (og uregulert) hyttefelt inngår i en samlet ny helhetlig regulering.

Samtidig er dette varsel om oppheving av eldre reguleringsplaner (jf. PBL § 12-14) innenfor samme område: Aarbu hyttefelt, vedtatt 09.09.1975, samt Aarbu hyttefelt II, vedtatt 21.06.2001

Det skraverte området viser krav til felles/ samlet planlegging

 2 eldre reguleringsplaner (jf. PBL § 12-14) innenfor samme område:

Over: Aarbu hyttefelt, vedtatt 09.09.1975, samt Aarbu hyttefelt II, vedtatt 21.06.2001 (under), som varsles opphevet.

Det totale planareal (inklusive Holevannet) er på over 1,2 km2 (1.225 dekar). Adkomstvei (Askjetjernveien) fra fylkesvei 1324/ Torpedalsveien til feltet inngår også i planområdet.

I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt justeres noe. Det vil høyst sannsynlig bli behov for justeringer og terrengtilpasninger, siden de eldre planene (som skal «nyreguleres») er grovmaskede.

Eventuelle innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 24. oktober 2021. Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.