VARSEL OM PLANARBEIDER

KUNNGJØRING AV VARSEL OM PLANARBEIDER

Detaljreguleringsplan for Oskleiva – Månefjellet, Halden kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Halden kommune: OSKLEIVA – MÅNEFJELLET, planID: G-743, med formål om å tilrettelegge for utbygging med konsentrert småhusbebyggelse, samt regulere fortau langs Oskleiva. Ny bebyggelses lekeareal og parkering vil bli ivaretatt på egen grunn.

Tiltakshaver er RRK Halden AS og Norske Skog Saugbrugs.

Planen vil i hovedsak omfatte Oskleiva 27 (98/1256) og vestsiden av Månefjellet (98/87).

Planområdet (ca 13,2 dekar) er hovedsakelig uregulert og ligger inntil og får adkomst fra Oskleiva. I vest berører planområdet «Reguleringsplan for Damhaugen (G-335)» som er tatt med for å få oppdatert regulert fortau langs Oskleiva. I øst berører planområdet «Reguleringsplan for Knausene (G-530)» vedtatt i 1948 uten bestemmelser.

Ny bebyggelse vil plasseres mot vest. Syd- og østsiden av Månefjellet vil bli regulert til grøntområde.

I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt justeres noe.

Varslingsdokumenter samt ytterlige informasjon om prosjektet er også tilgjengelig på kommunens nettside: www.halden.kommune.no.

Eventuelle innspill til planarbeidet sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 5.juni 2022. Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.

 

PROSJEKTBESKRIVELSE

Illustrasjon av mulig ny bebyggelse

Verken adkomst til (sti), eller utsiktspunktet på Månefjellet vil berøres av planene.

Skisse til plassering av ny bebyggelse. Vil legges til grunn ved utforming av planen.

 

Illustrasjoner av påtenkt bebyggelse.