VARSEL OM PLANARBEIDER

KUNNGJØRING AV VARSEL OM PLANARBEIDER

Detaljregulering for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres oppstart av detaljreguleringsarbeid i Halden kommune:

NY BRANNSTASJON PÅ REMMEN, planID: G-730.

Planområdet har et areal på ca 27 dekar, og omfatter deler av gnr/bnr: 60/1, 60/60 og 60/37, samt deler av vegarealer/ offentlig veggrunn 501/93 (BRA veien), og 501/95, 501/100 og 60/26 (langs riksvei 204/ Svinesundveien).
I løpet av planprosessen kan planområdet eventuelt reduseres noe.

Tiltakshaver er Halden kommune v./ Eiendomsavdelingen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny brannstasjon/ beredskapssenter. Halden kommunestyre fattet vedtak om etablering av ny brannstasjon/ beredskapssenter på Remmen 19.04.2018, med konkurranse for aktuelle aktører. Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk, klima og miljø fattet 10.12.2019 vedtak om igangsetting av reguleringsarbeidet for brannstasjon/ beredskapssenter, samt oppkjøp av tomt og utarbeidelse av mulighetsstudie.

Det er ønskelig med øvingsfelt (medfører røykutvikling), samt helikopterlandingsplass. Det vurderes samlokalisering med ambulansetjenesten og sivilforsvaret, i et felles beredskapssenter. Planprosessen vil avklare dette nærmere. Halden Brannvesen holder for tiden til i midlertidige lokaler på Sørli-feltet.

Det ble avholdt oppstartsmøte i plansak 04.02.220.  Tiltaket er vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning, men ikke utarbeidelse av planprogram og melding.

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt som LNF-område.

Området berører reguleringsplan G-604 Remmen kunnskapspark (23.11.2006), felt F landbruk, felt H friluftsområde, og felt I parkbelte, samt reguleringsplan G-584 Gang- og sykkelvei Rv-21 (16.02.2006).

Eksisterende bebyggelse i planområdet (med unntak av trafo-stasjon) forutsettes sanert, inklusive sanering av dagens avkjørsel ut til riksveien. Ny avkjørsel for utrykningskjøretøy direkte til riksveien forutsettes etablert vest for fotgjengerundergangen, mens adkomst for øvrig skal skje fra BRA-veien.

Innspill til det igangsatte planarbeidet sendes til:
Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden
innen 7. mai 2020.

.Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.