VARSEL OM PLANARBEIDER

FORNYET KUNNGJØRING AV VARSEL OM PLANARBEIDER

Det vises til tidligere kunngjøring av detaljreguleringsarbeid i Halden kommune: SAUGBRUGS VEST, planID: G-722, i lokalavisen Halden Arbeiderblad den 15.november 2018, og med varslingsbrev datert 9.november 2018.

Det kunngjøres nå at planområdet er utvidet med 10 dekar, til et samlet areal på 27 dekar. Utvidelsen skjer i sin helhet på Saugbrugs Norske Skog sitt område, samt i Tistedalsgata. Planområdet omfatter derfor fortsatt gnr/bnr: 66/364, 66/251 og del av 66/884, samt deler av 66/247, 66/826, 66/834 og 66/461 og offentlig veggrunn/ kommunalt restareal. Planområdet er vist med stiplet linje på kartutsnittet.

Tiltakshaver er Norske Skog Saugbrugs. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for flytting av Halden videregående skole fra Risum til sentrum inntil avdeling Porsnes, for samlokalisering. Utvidelsen (10 daa) er begrunnet med at Østfold fylkeskommune ønsker tilkomst/ porter og vinduer/ lysinnslipp i skolebygningens nord-østre fasade. Det er derfor tatt med en 12,5m bred sone som berører tidligere PM1-3 (papirmaskiner som nå er nedlagt og fjernet). Det er også ønske om tilkomstmulighet nordfra, og derfor er P-området og veigrunn opp til nordlig avkjørsel fra Tistedalsgata også tatt med.

Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning.

Varslingsdokumenter er også tilgjengelig på kommunens nettside: www.halden.kommune.no

Eventuelle ytterligere innspill til det igangsatte planarbeidet med utvidelsen sendes til Halden Arkitektkontor AS, Pb. 374, 1753 Halden innen 30. april 2019. Eventuelle spørsmål rettes til Halden Arkitektkontor AS, tlf 69 17 53 85.