Planforum

Vi i Halden er nå inne i en fase hvor alle gode krefter i byen bør bidra med felles innsats. Vi må ha fokus på å se fremover, og de flotte mulighetene vi har i denne vakre byen vi alle er så glade i. Vi inviterte derfor alle interesserte til å komme innom for en prat om utvikling og utveksle idéer – både store og små, og på kort og lang sikt. Vi holdt åpent kontor fra og med onsdag 9.november til og med lørdag 12.november – også på kveldstid torsdag. Vi utvidet også med lørdag i forhold til det som var planlagt.

Det komme mye folk innom, både «vanlige folk», representanter fra foreninger og organisasjoner, næringsdrivende og nåværende og tidligere lokalpolitikere. Det ble fine diskusjoner og meningsutvekslinger, også folk imellom. Vi fikk også telefoner og e-poster, og fortsatt strømmer det på. Tiltaket ble utelukkende oppfattet som positivt, og det virker som det var et oppdemmet behov for en slik «møteplass».

Her er en oppsummering fra det som kom fram:

GENERELT

I løpet av de 4 dagene (uke 45) fikk vi både besøk, e-poster og telefoner. Det var alt fra ”vanlige folk” med interesse for byen, representanter fra lag og organisasjoner, og til nåværende og tidligere politikere. Slik sett er vi meget godt fornøyd med oppslutning og bredde, men kanskje med unntak av barn og unge. Interessen har vært såpass stor at henvendelser og innspill har fortsatt å komme inn i ukene etter planforum også.

Alle (uten unntak) mener det er svært viktig å få en sentrumsplan for byen. Man ser det som grunnleggende med forutsigbarhet og langsiktig tenking, men også at en samlet plan vil åpne for mindre og raske tiltak som da kunne gjennomføres i forvissning om at de vil inngå i en større helhet. Sentrale stikkord for de som vil satse på utvikling og investeringer er at man må ha forutsigbarhet og trygghet, som er nødvendig for å kunne foreta mer langsiktige investeringer.

Et gjennomgående tema i diskusjonene har også vært at vi i Halden må bort fra krangling, mistenkeliggjøring og redsel for åpne diskusjoner – det taper alle på. Vi må over i en konstruktiv tilnærming der alle gode krefter i byen trekker sammen, og samles om å utvikle byen i et åpent fellesskap, som skal munne ut i en plan som kan vedtas enstemmig av kommunestyret. Prosess og opplegg må innrettes slik at bred deltagelse er mulig, og slik at alle kommer til orde. Det må være full åpenhet og innsyn.

NORDSIDEN VS SYDSIEN

Handel og aktivitet sto på -80 og -90-tallet sterkest på Nordsiden. Man opplevde da en nedgang i handel og aktivitet på Sydsiden. Etter at Storgata historisk og funksjonelt ble re-etablert med bro over Tista på årtusenskiftet, skjedde det en markant endring, og i dag er det faktisk Sydsiden som står sterkest, med nye byggeprosjekter, aktiviteter (f.eks Mat- og trebåtfestival) og vekst i handel.

Spesielt næringsdrivende på Nordsiden er bekymret for utviklingen, som der er for nedadgående. Det etterlyses strategier, helhetstankegang og plan, spesielt med henblikk på Nordsiden.

KJØPESENTER VS SMÅBUTIKKER

Det ble omtrent over natten etablert to kjøpesentra i byen. Det er en utbredt oppfatning at man i den forbindelse burde ha satt dette inn i en helhetlig plan for sentrumsutviklingen, spesielt i forhold til vilkårene for handel og næring ellers i byen. Det vises også til at systemet med gågate (Storgata stengt for biltrafikk) ble etablert lenge før dette, og at tiden nå er overmoden for å vurdere sentrum, spesielt Nordsiden, i forhold til dagens situasjon og vilkår.

TILGJENGELIGHET OG PARKERING

Det er bred enighet om at dagens trafikkregulering og parkeringssystem i byen ikke fungerer tilfredsstillende for noen. Både brukere og næringsdrivende mener at det er kronglete (og krever lokalkunnskap), og derfor har en avvisningseffekt for bybruk og handel. Alle er åpne for å se med nye øyne på gågata, gjennom en ny plan med nytt trafikk- og parkeringssystem, der man kan åpne opp og blande trafikantgruppene, men på fotgjengernes vilkår og premisser i de indre byområder. Sentrale stikkord som går igjen er tilgjengelighet og forenkling.

Spesielt næringsdrivende er opptatt av parkering og –system. Viser til tidligere gode erfaringer med gratis korttidsparkering. Noen mener vi ikke trenger P-skiver, og at automatene enkelt kan gjøres om til gratis første time (eller halvtime). Lastesoner står for det meste tomme, og bør vike til fordel for parkering.

AKITEKTUR, BYGGESKIKK, VERN

Mange er opptatt av at vi har en unik og godt bevart eldre bygningsmasse i sentrum – noe som må vernes om, da det gir byen en sterk identitet og bidrar til et vakkert bybilde. Imidlertid er man også opptatt av at disse byggene må kunne tilpasses dagens krav, og eventuelt nye funksjoner eller endret bruk. Flere er opptatt av byggehøyder, og at man forholder seg til den relativt lave byggeskikken, også når det bygges nytt (bekymring rundt Thon Hotell og planer for HA-bygget).

Det er kommet forslag om at i en sentrumsplan for Halden bør man ha en særskilt behandling av verneverdig bebyggelse, i samarbeid med Fylkeskonservatoren og Riksantikvaren. Som konkret eksempel ble nevnt utviklingen av den gamle politistasjonen, der gårdeier først fikk blankt nei av vernemyndighetene, men etter en lengre prosess kom i gang allikevel. Spesielt gårdeiere av gamle og ærverdige bygninger ønsker mer forutsigbarhet og retningslinjer avklart på forhånd. Ikke at man er overlatt til seg selv, siden det ofte dreier seg om ganske kostbare arbeider. Alle er tjent med at våre bygninger tas vare på – noe som dessverre ikke er tilfellet for en del sentrale og viktige bygninger i dag.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Noen får tilbakemeldinger fra tilreisende om at byen fremstår som slitt og dårlig vedlikeholdt, og de tilreisende synes det er litt rart at vi ikke tar bedre vare på byen. Noen mener også at man har forsømt rydding og utseende langs fjorden, jernbanen og riksveger – altså opplevelsen av ”å komme til Halden”. Flere mener vi har blitt ”vant til det”, og derfor ikke ser det selv.

KULTURKVARTALET

Det savnes en plan for utvikling og samordning av kulturkvartalet, både fra kulturinteresserte og bygningsverninteresserte. Mange er bekymret for hvordan forfallet har satt inn for Arbeidersamfundet – som anses som en viktig bygning både kulturhistorisk og som arkitektonisk objekt.

Man ønsker mer innhold og aktivitet i dette kvartalet, og at også byrommet bearbeides mer, for eksempel med utescene. Noen foreslår også en sal i ”Larsen-hagen”, selv om det ble bygget en kultursal på Sydsiden.

(BUSTERUD)PARKERN

Flere mener man kan vurdere bredere bruk av Parken, spesielt bak Paviljongen (mot Svenskegata). Også vinterstid (servering, skøytebane, adventsboder).

KOMMUNEN SOM TILRETTELEGGER

Det uttrykkes generelt at man savner kommunen som praktisk tilrettelegger og samarbeidspartner i konkrete saker. Tiltakshavere og gårdeiere føler seg i stor grad overlatt til seg selv. Noen har forhåpninger til at det nyopprettede politiske næringsutvalget kanskje kan bidra til en forbedring av dette. Halden næringsråd har man liten tro på i den forbindelse. Flere er usikre på hva som skjer i ”Halden byutvikling”, og hvorfor ikke slike prosesser kjøres i vanlige åpne råd og utvalg.

VEKST MOT VEST

Mange mener man har lidd under stort kommunalt engasjement utenfor bykjernen (Remmen og Tyska, Hollenderen, Mølen, Sauøya), og manglende fokus på eksisterende bykjerne. Flere er skeptiske til at ”byen skal flyttes mot vest” – slik det nå er uttrykt og lagt opp til i den nye kommuneplanen.

TYSKA, HOLLENDEREN OG MØLEN

Flere var usikre på om dette ville bli positivt for byen, og noen var helt imot. Man savnet at den utviklingen man har vært vitne til rundt Stadionbakken og Høvleriet, med nytt veisystem til Mølen/ Sauøya, ikke har vært satt inn i en større sammenheng. Flere uttrykte også skepsis til å legge et nytt sykehjem der ute, i forhold til brukerne (vanskelig og lang gangadkomst for gamle til sentrumsfunksjonene). Ingen forsto sammenhengen i å legge ned eksisterende sykehjemsplasser, for så å bygge nye der ute.

De fleste ønsket tilrettelagt for flere byboliger i sentrum (rundt Storgata), og mente dette også ville styrke byliv og handel.

VIDERE ARBEID MED SENTRUM

De som deltok i planforumet ønsket at det som kom frem ble viderebrakt, og håpet det kunne komme til nytte i forbindelse med sentrumsutviklingen.

Vi som arrangør har fått presentert resultatene i lokalavisen, og skal også legge dette frem for politikerne som valgte beslutningstagere – i et møte der de også kan stille spørsmål og få utdypninger ut over det som fremgår av referatet.